Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky obchodu Rosalie.cz, platné od 25. 5. 2018

Všeobecné obchodní podmínky pro provoz elektronického obchodu společnosti Rosalie, s.r.o., se sídlem Toužimská 1, 323 00 Plzeň, IČ 03678326, DIČ CZ 03678326 platné od 25. 5. 2018.


1 Úvodní ustanovení
1.1 Společnost Rosalie, s.r.o., se sídlem Toužimská 1, 323 00 Plzeň, IČ 03678326, DIČ CZ 03678326, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 30631, ustanovuje tyto Všeobecné obchodní podmínky pro provoz elektronického obchodu (e-shop).
1.2 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek společnosti Rosalie, s.r.o. je úprava právních vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím při prodeji zboží prostřednictvím elektronického obchodu. Dále upravuje obchodní a dodací podmínky při prodeji prostřednictvím elektronického obchodu.
1.3 Objednáním zboží prostřednictvím internetového obchodu, sítě internet nebo jiným způsobem vyslovuje Kupující, stejně jako Prodávající, svůj závazek řídit se těmito všeobecnými obchodními podmínkami stejně, jako by byly tištěné a podepsané ve formě smlouvy. Podáním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
1.4 Není-li uvedeno jinak, stávají se součástí Všeobecných obchodních podmínek i další přílohy a veškeré písemné dodatky vzniklé v průběhu smluvního vztahu, které upravují smluvní podmínky mezi Prodávajícím a Kupujícím.
1.5 Součástí Všeobecných obchodních podmínek se stávají i další přílohy, smlouvy a veškeré písemné dodatky, uzavřené v období po uzavření smlouvy za účelem doplnění nebo změny smluvních nebo provozních podmínek. Veškeré písemné přílohy a dodatky jsou pro Kupujícího i Prodávajícího závazné.
1.6 Právní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem, výslovně neupravené těmito smluvními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), oba ve znění pozdějších přepisů, jakož i předpisy souvisejícími.
1.7 V případě jakýchkoli rozdílů mezi smluvními podmínkami a individuální smlouvu má přednost smlouva.
1.8 Aktuální Všeobecné obchodní podmínky jsou veřejně dostupné na internetových stránkách společnosti Rosalie, s.r.o. http://www.rosalie.cz.
1.9 Aktuální ceny nabízeného zboží jsou uvedeny na Internetových stránkách prodávajícího, není-li stanoveno jinak. Aktuální cena je vždy uvedena u konkrétního zboží.
1.10 Kupující si je vědom, že koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, mu nevznikají žádná práva na používání registračních značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo jiných společností, není-li v konkrétním případě sjednáno zvláštní smlouvou jinak.


2 Základní pojmy
2.1 Prodávající – společnost Rosalie, s.r.o., se sídlem Toužimská 1, 323 00 Plzeň, IČ 03678326, DIČ CZ 03678326, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 30631.
2.2 Kupující – objednavatel zboží, dále jako Kupující. Kupujícím může být:
a) Spotřebitel – fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého podnikání,
b) Podnikatel – právnická osoba nebo živnostník, kteří jednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Podnikatelem se rozumí:
- osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
- osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle zvláštního předpisu.
2.3 Internetové stránky Prodávajícího – internetová prezentace elektronického obchodu společnosti Rosalie, s.r.o. dostupná na webové adrese http://www.rosalie.cz.


3 Kupní smlouva
3.1 Z kupní smlouvy vznikne Prodávajícímu povinnost předmět koupě Kupujícímu odevzdat a Kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu dohodnutou cenu.
3.2 Vlastnictví zboží přechází na Kupujícího až po úplném zaplacení ceny za zboží. Odevzdáním věci přechází nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení na Kupujícího.
3.3 Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
3.4 Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
3.5 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s Kupujícím, v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
- nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
3.6 Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
3.7 Kupující se zavazuje předmět koupě převzít. Nepřevezme-li Kupující předmět koupě, porušuje kupní smlouvu (nepřevzetí zboží není odstoupení od smlouvy). Nepřevzetím zboží ze strany Kupujícího vzniká Prodávajícímu nárok na úhradu nákladů spojených se zbytečnou dopravou. Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené se zbytečnou dopravou Prodávajícímu.
3.8 Kupující má právo zrušit objednávku, dokud nebyla zásilka předána přepravní společnosti k přepravě na místo plnění.
3.9 Kupující
3.9.1 Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na Internetové stránky prodávajícího. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Přijetí objednávky je Spotřebiteli bez prodlení potvrzeno Prodávajícím zasláním informativního e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou Spotřebitelem při objednávce. To neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty, nebo obdobnou individuální komunikací.
3.9.2 Objednávka a potvrzení jejího obdržení jsou považovány za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit.
3.9.3 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí návrhu na uzavření smlouvy nabývá účinnosti.
3.9.4 Má-li Prodávající předmět koupě odeslat na místo splnění nebo určení, platí, že věc byla předána v době, kdy byla předána k přepravě prvnímu dopravci, pokud nebylo dohodnuto jinak.
3.10 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy Kupujícím bude Spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.
3.11 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
3.12 Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována nejméně pod dobu dvou let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Kupujícímu je smlouva zpřístupněna na požádání.
3.13 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na jednotlivých portálech Prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.
3.14 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Kupující používá.


4 Bezpečnost a ochrana informací
4.1 Kupující se zavazuje uvést v objednávce pravdivě a úplně své fakturační, identifikační a kontaktní údaje pro účely fakturace poskytnutých služeb a komunikace Prodávajícího s Kupujícím.
4.2 Prodávající prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy s Kupujícím a případně marketingových akcí Prodávajícího, pokud k tomu dá Kupující souhlas, a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
4.3 Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.
4.4 Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.
4.5 V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.
4.6 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře) včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
4.7 Prodávající se zavazuje přijmout taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Kupujících, jejich změně, neoprávněným přenosům, či jinému zneužití poskytnutých údajů.

5 Provozní doba
5.1 Kupující může vytvořit objednávku prostřednictvím elektronického obchodu Prodávajícího v době jeho provozu: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
5.2 Provozní doba provozovny je vždy uvedena na Internetových stránkách prodávajícího.
5.2.1 Objednávky uskutečněné prostřednictvím elektronického obchodu jsou přijímány a vyřizovány v provozní době Prodávajícího.
5.3 Prodávající obvykle expeduje objednávky v rámci 2 pracovních dnů po přijetí objednávky.

6 Ceny
6.1 Všechny ceny jsou smluvní. Aktuální a platné ceny jsou vždy uvedeny na Internetových stránkách prodávajícího.
6.2 Ceny jsou v elektronickém obchodě uvedeny vč. DPH. Pokud jsou ceny uváděny bez DPH, je tato skutečnost u ceny uvedena.
6.3 Ceny zboží uvedené vč. DPH jsou konečné (nevztahuje se na případné poplatky za balné, dopravné atd.).
6.4 Cena dopravy zboží je uvedeno v aktuálním platném ceníku na Internetových stránkách prodávajícího.
6.5 Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za dodané zboží dohodnutou cenu, která je aktuální v době objednání zboží.

7 Objednání
7.1 Kupující obdrží zboží za cenu, která je platná v době objednání. Ceny zboží vč. DPH jsou Kupujícímu k dispozici k nahlédnutí u každého zboží. Cena vč. DPH, která je uvedena u zboží, bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
7.2 Název a hlavní charakteristika zboží jsou uvedeny v platné nabídce internetového obchodu na Internetových stránkách Prodávajícího u každého nabízeného zboží.
7.3 Je-li zboží Prodávajícím nabízeno za zvýhodněnou cenu, v množstevní slevě, v akci, při dodržení určitých podmínek, má Kupující právo odebrat zboží za zvýhodněnou cenu, dodrží-li podmínky uvedené Prodávajícím. V případě, že Kupující podmínky pro získání zboží za zvýhodněnou cenu nesplní, bude Kupujícímu účtováno zboží dle platného ceníku v den objednávky.
7.4 Objednávku zboží je možné provést následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu http://www.rosalie.cz,
- prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@rosalie.cz,
- osobně v provozovně Prodávajícího – zde je nutné podepsat objednávkový list
7.5 Prodávající doporučuje Kupujícímu provádět objednávky prostřednictvím elektronického obchodu na internetové adrese http://www.rosalie.cz.

8 Odstoupení od smlouvy
8.1 Odstoupení od smlouvy
8.1.1 Spotřebitel má právo v souladu s § 1829 občanského zákona odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se Spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat Prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží.
8.1.2 Jestliže Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
8.1.3 Písemné odstoupení od smlouvy a zboží musí být zasláno na adresu:
Rosalie, s.r.o.
Hruškova 7
301 00 Plzeň
8.1.4 Využije-li Spotřebitel právo dle článku 8.1.1, je povinen navrátit zboží v následujícím stavu:

- úplné, včetně veškerého příslušenství, s kompletní dokumentací,
- ve stavu a hodnotě, v jakém Spotřebitel zboží převzal,
- zabalené v původním obalu,
- nepoškozené,
- čisté,
- neopotřebené,
- je-li zboží baleno v originálním obalu výrobce a opatřeno originální páskou výrobce, nesmí být originální obal a páska výrobce porušeny,
- bez porušení ochranných pečetí, informativních nálepek nebo sériového čísla.
8.1.5 Prodávající má nárok odstoupení od smlouvy zamítnout, nebo navrácenou kupní cenu Spotřebiteli snížit o částku, jež odpovídá opotřebení vráceného zboží.
8.1.6 Po odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím vystaven dobropis, který je Kupující povinen potvrdit svým podpisem.
8.1.7 Podle § 1837 občanského zákona nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
8.1.8 Rozhodne-li se Spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení kontaktovat Prodávajícího a zboží doručit na adresu uvedenou Prodávajícím spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.
8.1.9 Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Spotřebitelem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 občanského zákona., darovací smlouva pozbývá účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Spotřebitele.
8.1.10 Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
8.1.11 Zakoupí-li Spotřebitel zboží, na které se při nákupu vztahovala množstevní sleva, avšak vrátí Prodávajícímu pouze část zboží, a ponechá si zboží v množství, na které by se při nákupu množstevní sleva nevztahovala, bude Spotřebiteli vrácen rozdíl v částce, jako by zboží, které si ponechal, zakoupil za cenu bez množstevní ceny.
8.1.12 Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne Spotřebiteli nárok na vrácení kupní ceny zboží a náklady na nejlevnější dopravu ke Spotřebiteli, které budou vráceny nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Spotřebiteli nenáleží náklady na dopravu spojené s vrácením zboží. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy Spotřebiteli zaslán.

9 Platební podmínky
9.1 Kupující akceptuje následující platební podmínky:
a) platba v hotovosti při osobním převzetí zboží
b) platba provedená před dodáním zboží bankovním převodem
c) platba prostřednictvím internetového rozhraní banky
d) platba na dobírku při doručení zboží. Platba je provedena v hotovosti přepravní službě, Kupující hradí navíc tzv. doběrečné – viz Zaslání zásilky přepravní službou. Doběrečné je započítáno v konečné ceně objednávky.
e) na splátky – pokud je Kupujícím Podnikatel, po individuální domluvě a uzavření zvláštní kupní smlouvy
9.2 Zboží zůstává do úplné úhrady ceny a převzetí majetkem Prodávajícího. Nebezpečí za škody na převzaté věci přechází převzetím zboží na Kupujícího.

10 Dodací podmínky
10.1 Osobní odběr
10.1.1 Objednané zboží, které je uhrazeno předem na účet, může převzít pouze Kupující. Na vyžádání Prodávajícího se musí Kupující dostatečně identifikovat.
10.1.2 Osobní odběr zboží je realizován na provozovně společnosti Rosalie, s.r.o., Hruškova 7, Plzeň.
10.2 Zaslání zásilky přepravní službou
10.2.1 Objednané zboží je možné Kupujícímu dodat prostřednictvím přepravní společnosti, nebo České pošty, s. p.
10.2.2 Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku přepravy v den objednávky uvedeného na Internetových stránkách prodávajícího.
10.2.3 Objednané zboží je obvykle dodáno Kupujícímu v rámci České republiky do 72 hodin od data objednání.
10.2.4 Není-li dohodnuto jinak, nese náklady spojené s odevzdáním předmětu koupě, zejména náklady měření, vážení a balení, Prodávající a náklady spojené s převzetím Kupující; je-li věc odesílána na místo, které není místem splnění, nese náklady odeslání Kupující.
10.2.5 Pokud nebude zboží doručeno Kupujícímu z důvodů ležících na straně Prodávajícího do pěti pracovních dnů (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany Kupujícího, zejména zaplacení předem, je-li tato forma úhrady zvolena), má Kupující právo od smlouvy odstoupit.
10.3 Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující má právo odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou s tím, že zásilka je například poškozená či neúplná. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od dopravce převezme, je nezbytně nutné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
10.4 Poškozenou nebo neúplnou zásilku je nutné neprodleně oznámit prostřednictvím e-mailu Prodávajícímu na adresu info@rosalie.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a ten bez zbytečného odkladu odeslat Prodávajícímu poštou nebo e-mailem. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva poškozenou věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

11 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
11.1 Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@rosalie.cz
11.2 Dojde-li mezi Kupujícím a Prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který nebude možné vyřešit vzájemnou dohodou, má spotřebitel právo na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, e-mail: adr@coi.cz. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
11.3 Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
11.4 Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
11.5 V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
11.6 Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

12 Záruční podmínky
12.1 Záruční podmínky zboží zakoupeného prostřednictvím elektronického obchodu společnosti Rosalie, s.r.o. se řídí platným Reklamačním řádem Prodávajícího a platnými právními předpisy České republiky.
12.2 Pro uplatnění záruky je vždy potřeba předložit doklad o nákupu zboží.

13 Závěrečná ustanovení
13.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 4. 2015 a jsou k dispozici v elektronické podobě na Internetových stránkách prodávajícího a v provozovně společnosti, jejíž aktuální adresa je vždy uvedena na Internetových stránkách prodávajícího.
13.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky ruší předchozí znění Všeobecných obchodních podmínek elektronického obchodu společnosti Rosalie, s.r.o.
13.3 V případě vzniklých nedoplatků má Prodávající právo předat pohledávku k řešení třetí straně, nereaguje-li Kupující na výzvy k úhradě dlužné částky.
13.4 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Upozornění o změně Všeobecných obchodních podmínek uveřejní Prodávající na svých internetových stránkách http://www.rosalie.cz.
13.5 V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (např. změna sídla, změna jednajících osob) je povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou škodu.
13.6 Salvátorská klauzule: Pokud by některé ustanovení Všeobecných obchodních podmínek nebo smlouvy bylo neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení Všeobecných obchodních podmínek nebo smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodnou na nahrazení ustanovení zněním novým tak, aby se nové ustanovení co nejvíce přiblížilo předmětu a účelu ustanovení původního.
13.7 Smluvní strany se zavazují veškeré případné spory plynoucí z těchto Všeobecných obchodních podmínek řešit smírně. Spory, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
13.8 Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí dle povahy Kupujícího zákony č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, č. 90/2012, o obchodních korporacích, všechny v platném znění.