Upozornění: Kliknutím na tlačítko "Rozumím" nebo jakýkoli odkaz mimo tuto lištu souhlasíte s využíváním cookies k analýze návštěvnosti webu. Další informace k ochraně osobních údajů si můžete přečíst zde nebo na spodní straně webu pod odkazem Ochrana osobních údajů.

Přihlášení
zavřít
  1. ROSALIE
  2. -
  3. Obchodní podmínky
Podmínky ochrany osobních údajů zákazníků společnosti Rosalie, s.r.o., platné od 25. 5. 2018
obchodní podmínky ke stažení ve formátu PDF


1. Obecná ustanovení
Společnost Rosalie, s.r.o. prohlašuje, že veškeré vámi poskytnuté osobní údaje na stránkách naší společnosti https://www.rosalie.cz jsou považovány za důvěrné, a bude s nimi nakládáno v souladu s platnými zákony a nařízeními v oblasti osobních údajů.
Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“.
Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o rozsahu a způsobu nakládání s vašimi osobními informacemi a dále vás informovat o vašich právech.
2. Kdo vaše údaje spravuje a zpracovává?
Správcem a zpracovatelem vámi poskytnutých údajů je společnost Rosalie, s.r.o., se sídlem Toužimská 1711/1, 323 00, Plzeň zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30631.
Kontaktní údaje:
- Adresa sídla společnosti: Toužimská 1711/1, 323 00, Plzeň
- Adresa provozovny společnosti: Lindauerova 21, 301 00, Plzeň
- Telefonní kontakt: +420 773 993 422
- E-mail: info@rosalie.cz

3. Jaké údaje zpracováváme?
Zpracováváme údaje následující povahy, které jsou nutné k uzavření kupní smlouvy a doručení zboží:
- Identifikační údaje: jméno a příjmení
- Kontaktní údaje: adresa, telefonické spojení, e-mail
- Konkrétní objednávky a e-mailovou komunikace se zákazníkem.
Zákonným důvodem pro zpracování těchto údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písmena b) Nařízení a splnění právní povinnosti dle č. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.
Osobní údaje získáváme výhradně přímo od zákazníka při poskytnutí služby, nebo v souvislosti s vytvořením registrace, případně v rámci další komunikace se zákazníkem (osobní, telefonické, písemné,…)

4. Za jakým účelem údaje zpracováváme?
U registrovaných i neregistrovaných zákazníků zpracováváme poskytnuté údaje za účelem vyřízení vaší objednávky vč. doručení zboží na vámi požadovanou adresu.
U registrovaných zákazníků zpracováváme a spravujeme poskytnuté údaje na základě svobodného a dobrovolného souhlasu zákazníka, který byl udělen vytvořením registrace. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že je možné ji kdykoli bez udání důvodu zrušit zasláním žádosti na info@rosalie.cz. Registrace je určena pro přístup k historii vašich objednávek a objednaného zboží. Zákazník může využívat dalších výhod, které poskytovatel služby nabídne.
Osobní údaje jsou dále zpracovávány pro účely přímého marketingu (zasílání newsletterů), což lze považovat za zpracování prováděného z důvodu oprávněného zájmu správce. Newslettery jsou zasílány pouze zákazníkům, kteří k tomuto účelu vyjádřili svůj souhlas. Pokud zákazník vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Odmítnout zasílání sdělení na e-mail lze přímo v e-mailu příslušným tlačítkem, nebo zasláním e-mailu na info@rosalie.cz.
Správce využívá v rámci zvyšování kvality svých služeb a pro analytické účely tzv. soubory cookies. Potvrzením tlačítka „souhlasím“ na webových stránkách vyjádříte svůj souhlas s užíváním této technologie.
5. Poskytujeme vaše osobní údaje třetím stranám?
V případě, že si při vytvoření objednávky vyberete pro doručení zboží služby přepravní společnosti, musíme vaše údaje předat přepravci k realizaci přepravy. Přepravci předáváme následující údaje:
- jméno a příjmení
- adresa, na kterou má být zásilka doručena
- telefonické spojení
- e-mail
K přepravě využíváme následující dopravce:
- Uloženka s.r.o.
- Direct Parcel Distribution CZ, s.r.o. (DPD)
- In Time
- Česká pošta
Objednávky je možné rovněž převzít osobně na provozovně v Plzní. V tomto případě nejsou vaše údaje poskytovány žádné další straně.
Abychom věděli, zda jste s našimi službami byly spokojeni, poskytujeme vaší e-mailovou adresu s přehledem objednaného zboží portálu Heureka, který vám cca po 10 dnech po nákupu zašle dotazník spokojenosti.
Zpracovatelé nákupních zvyklostí:
- Google Analytics
- Seznam.cz, a.s. (Zboží.cz)

6. Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností plynoucí ze smlouvy, po dobu registrace, dále po dobu vyplývajících z obecně závazných právních předpisů (v případě dokončení objednávky a vystavení faktury jsme povinni archivovat daňový doklad 10 let), nejdéle však po dobu 3 let. Pokud udělíte souhlas se zpracováním údajů pro zasílání obchodních sdělení, budou informace uchovány do odvolání vašeho souhlasu a po dobu 3 let od jeho skončení. V případě registrace budou údaje zpracovávány po dobu vaší registrace a po dobu 3 let po jejím ukončení.

7. Práva zákazníka
Právo na přístup k osobním údajům
Zákazník má právo kontrolovat, opravovat a měnit poskytnuté údaje ve svém registracím profilu případně na základě žádosti zaslané na e-mail info@rosalie.cz.
Dle článku 15 odst. 1 Nařízení má zákazník právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
a) účely zpracování;
b) kategorie dotčených údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy;
e) právo požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování;
f) informace o zdrojích, od kterých byly údaje získány.
Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 Nařízení.

Zákazník má právo podat námitku u dozorového úřadu.

Právo odvolat souhlas
Zákazník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na opravu
Zákazník má právo požadovat opravu svých osobních údajů, tedy právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají; dále má právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz
Zákazník má právo požadovat výmaz svých osobních údajů, tedy právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) odvolá souhlas, na jehož základě byly jeho osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c) vznese námitky proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení,

Právo na omezení zpracování
Zákazník má právo na omezení zpracování osobních údajů, tedy právo, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:
a) pokud zákazník popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost jeho osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a zákazník odmítnete výmaz osobních údajů a místo toho bude žádat o omezení použití osobních údajů;
c) pokud správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale zákazník je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) pokud zákazník vznese námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.

Právo na přenositelnost údajů
Zákazník má právo na přenositelnost svých osobních údajů, tedy právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případě, že:
a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; a
b) zpracování se provádí automatizovaně.
Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má zákazník právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku
Zákazník má právo vznést námitku, tedy právo, z důvodů týkajících se konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů zákazníka, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:
- zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.
Vznese-li zákazník námitku proti zpracování osobních údajů, správce nebude jeho osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy zákazníka nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud zákazník vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Máte-li za to, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo zasaženo do Vašich práv, máte možnost obrátit se na dozorový úřad.

8. Zabezpečení dat
Správce používá moderní bezpečnostní technologie zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Při přenosu dat a souborů používáme zabezpečeného protokolu HTTPS.

Vaše data uchováváme na serverech u poskytovatele služby First IT, s.r.o., sídlem Toužimská 1711/1, 323 00, Plzeň.

9. Závěrečná ustanovení

Klikem na potvrzovací pole „Souhlasím s podmínkami ochrany osobních údajů.“ na webových stránkách správce uživatel svobodně a dobrovolně potvrzuje, že si tyto podmínky přečetl, že těmto podmínkám porozuměl, že s těmito v celém rozsahu souhlasí, a že je v celém rozsahu akceptuje.
Společnost Rosalie, s.r.o. je oprávněna tyto podmínky změnit a novou verzi bez zbytečného odkladu zveřejnit.
Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí Nařízením a platnými právními předpisy České republiky.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 22.5. 2018.